Menu Brodnica


Informacje ZAZ Brodnica.

Zakład Aktywności Zawodowej powstał z inicjatywy Starosty Brodnickiego i Dyrektora Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy. Koszt remontu i wyposażenia byłego budynku internatu został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Brodnickim ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W Zakładzie Aktywności Zawodowej pracuje 46 osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Pracownicy ZAZ, korzystają z godzinnych zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. W ZAZ prowadzona jest działalność gospodarcza o charakterze usługowym hotelarsko- gastronomicznym, catering,pomoc w dowozie osób niepełnosprawnych, obsługa parkingu,pralnia

W roku 2011 Zakład Aktywności zawodowej wzbogacił się o instalację solarną oraz klimatyzację sal i pokoi, a także parking na 120 miejsc mieszczący się przy ulicy Kamionka 18 w roku  2016 przeprowadziliśmy kapitalny remont pokoi dla gości  rok 2017 to uruchomienie nowocześnie wyposażonej kuchni, większośc zadań częściowo dofinansowana przez urząd marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego ze środków PFRON.

 

                                                                      OGŁOSZENIA 

                         Ogłoszenie na stanowisko instruktora

        Dyrektor ZAZ w Brodnicy 
      ogłasza nabór   
na stanowisko instruktora w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, ul. Kamionka 24  
 

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:   
-  wykształcenie wyższe pierwszego stopnia lub drugiego o  kierunku technicznym, administracyjnym, hotelarstwo, pedagog lub pokrewnym,
-  wykształcenie średnie, zalecane techniczne, handlowe, administracyjne, hotelarstwo lub pokrewne, doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi bądź praca pedagoga,
-  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 2. Wymagania dodatkowe:

 - zalecane wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu pedagogiki, socjoterapii,
- kursy, szkolenia z zakresu hotelarstwa, kuchni, cateringu, handlu, obsługi kasy fiskalnej
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, osoba empatyczna, cierpliwa, tolerancyjna, odporna na stres, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
- umiejętność pracy zespołowej,
- dobra organizacja pracy, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, sumienność, odpowiedzialność.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Organizowanie pracy pracownikom niepełnosprawnym

Nadzór i bezpośredni udział w pracach z osobami niepełnosprawnymi.

Potwierdzanie zgody na plany urlopowe osób niepełnosprawnych

Przygotowanie sal do wynajmu wg zapotrzebowania klienta.

Przygotowanie pokoi dla gości, kontrola wyposażenia przed i po opuszczeniu przez klienta przed ostatecznym rozliczeniem.

Rozliczanie pobytu gości, wynajmu sal, inne prace biurowe w zależności od potrzeb.

Główna pomoc w obsłudze imprez okolicznościowych w zależności od potrzeby.

W zależności od potrzeb sprzedaż w mini-barze na terenie szpitala

Obsługa interesantów

Sporządzanie korespondencji i ofert dla klientów

Reklama i pozyskiwanie gości, klientów naszych usług.

Udział w pracach Zespołu programowego ZAZ:

. Omawianie programów rehabilitacji

. Opiniowanie wniosków osób niepełnosprawnych

Pełnienie roli opiekuna podczas wycieczek, transportu osób niepełnosprawnych

-  wykonywanie innych prac bieżących zleconych przez dyrektora zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi.

4. Warunki pracy na stanowisku:
- Umowa zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy. Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
- Miejsce pracy to budynek Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy przy ul. Kamionka 24 plus teren. Budynek jest wyposażony w windę i przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 
5. Wymagane dokumenty:   
- list motywacyjny,
- życiorys zawodowy(CV),
- kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie m.in. dyplom z specjalności,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
-  kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- opinia lub referencje.
 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie ZAZ w Brodnicy przy ul Kamionka24 pokój 409 lub przesłać pocztą na adres Zakład Aktywności Zawodowej z dopiskiem: „Nabór na stanowisko instruktora w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, w terminie do dnia 11 lipca 2019r. do godz. 15.00”.
  Aplikacje, które wpłyną do ZAZ  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6.  Metody wyboru kandydatów:
  Pierwszy etap - sprawdzenie przez Komisję Konkursową ofert kandydatów pod względem formalnym i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do drugiego etapu.
Drugi etap - rozmowa kwalifikacyjna.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej ZAZ w Brodnicy oraz na tablicy informacyjnej  ZAZ w Brodnicy
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)".
Klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
W terminie 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty.
  Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

                                                                                   Dyrektor ZAZ w Brodnicy
                                                                                       Kazimierz Gutowski

 

                          Ogłoszenie na stanowisko kucharza=nieaktualne

    Dyrektor ZAZ w Brodnicy 
      ogłasza nabór   
      na stanowisko instruktora w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, ul. Kamionka 24
 
 

1. Wymagania niezbędne od kandydatów:   
-  wykształcenie wyższe pierwszego stopnia lub drugiego o  kierunku gastronomicznym,  
-  wykształcenie średnie, zalecane gastronomiczne, gotowanie, żywienie zbiorowe itp.
-  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 - zalecane wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu pedagogiki, socjoterapii,
- kursy, szkolenia z zakresu hotelarstwa, kuchni, cateringu, handlu, obsługi kasy fiskalnej
- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, osoba empatyczna, cierpliwa, tolerancyjna, odporna na stres, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
- umiejętność pracy zespołowej,
- dobra organizacja pracy, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność, sumienność, odpowiedzialność.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Organizowanie pracy pracownikom niepełnosprawnym

Nadzór i bezpośredni udział w pracach z osobami niepełnosprawnymi.

Potwierdzanie zgody na plany urlopowe osób niepełnosprawnych

Przygotowanie posiłków dla gości hotelowych, min-baru, wszelkich imprez obsługiwanych w hotelu, gotowanie zbiorowe, wyrób produktów cukierniczych, małej gastronomii, sałatek itp.

Główna pomoc w obsłudze cateringu imprez okolicznościowych w zależności od potrzeby.

W zależności od potrzeb sprzedaż w mini-barze na terenie szpitala

Obsługa interesantów

Sporządzanie ofert żywnościowych dla klientów

Reklama i pozyskiwanie gości, klientów naszych usług.

Wykonywanie innych prac bieżących zleconych przez dyrektora zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi.
 
4. Warunki pracy na stanowisku:
- Umowa zostanie zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy. Dopuszcza się zatrudnienie na czas określony.
- Miejsce pracy to budynek Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy przy ul. Kamionka 24 plus teren. Budynek jest wyposażony w windę i przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 
5. Wymagane dokumenty:   
- list motywacyjny,
- życiorys zawodowy(CV),
- kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie m.in. dyplom z specjalności,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
-  kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- opinia lub referencje.
 
 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie ZAZ w Brodnicy przy ul Kamionka24 pokój 409 lub przesłać pocztą na adres Zakład Aktywności Zawodowej z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kucharza w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Brodnicy, w terminie do dnia 17 grudnia 2018r. do godz. 15.00”.
  Aplikacje, które wpłyną do ZAZ  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


6.  Metody wyboru kandydatów:
  Pierwszy etap - sprawdzenie przez Komisję Konkursową ofert kandydatów pod względem formalnym i dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia kandydatów do drugiego etapu.
Drugi etap - rozmowa kwalifikacyjna.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej ZAZ w Brodnicy oraz na tablicy informacyjnej  ZAZ w Brodnicy
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.)".
Klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.
W terminie 2 tygodni po ogłoszeniu wyniku naboru należy odebrać złożone dokumenty.
  Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

                                                                                   Dyrektor ZAZ w Brodnicy
                                                                                       Kazimierz Gutowski

 

 

 

                                 Ogłoszenie o zamówieniu

 

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Naprawa uszkodzonej elewacji północno-wschodniej oraz termomodernizacja elewacji północno-zachodniej” budynku Zakładu Aktywności Zawodowej „Hotelik Centrum” przy ul. Kamionka 24  87-300 Brodnica

 

Nr sprawy :……………………….

 

Brodnica, dnia 15.05.2019 r.

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA /WZ/

 

 

I.             Nazwa i adres zamawiającego :

Zakład Aktywności Zawodowej „Hotelik Centrum”

ul. Kamionka 24,  87-300 Brodnica.

 

II.          Przedmiot zamówienia.

 

     1.Przedmiotem zamówienia jest /opis przedmiotu zamówienia/:

 

Zadanie pn. „Naprawa uszkodzonej elewacji północno-wschodniej oraz termomodernizacja elewacji północno-zachodniej” budynku Zakładu Aktywności Zawodowej „Hotelik Centrum” przy ul. Kamionka 24  87-300 Brodnica.

 

       Wykaz robót budowlanych do wykonania – ściana północno-wschodnia:

            -rozbiórka izolacji ze styropianu  5,89 m3

             -demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji  4 szt.

            -naprawa cokołu 11,15 m2

            -uzupełnienie niszy okiennych 5,52 m2

            -docieplenie ściany powyżej cokołu 108,82 m2

            -wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych 121,26 m2

            -malowanie farbą elewacyjną 121,26 m2

 

    Wykaz robót budowlanych do wykonania – ściana północno-zachodnia:

            -odbicie luźnych tynków 373,62m2

            -uzupełnienie ubytków w cegłach 48,59 m2

            -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (poniżej gruntu) 4,93m2

            -docieplenie cokołu 17,23 m2

            -docieplenie ścian powyżej cokołu 487,36 m2

            -wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych 500,36 m2

            -malowanie farbą elewacyjną 500,36 m2

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszych Warunków zamówienia. (Uwaga! Przedmiar robót stanowi tylko podstawę informacyjna zgodnie z zapisami rozdziału VII opis sposobu obliczenia ceny).

 

  1. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest Pan/Pani: Kazimierz Gutowski – Dyrektor, tel. 056 - 49 820 05 .

 

III.       Termin wykonania zamówienia.

1 miesiąc od daty podpisania umowy.

 

IV.       Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):  

a)      Sytuacja finansowa.

Na potwierdzenie warunków Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną w dniu otwarcia ofert i opłaconą Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 zł. Do przedłożonej przez Wykonawcę polisy należy dołączyć potwierdzenie jej opłacenia.

b)      Zdolności zawodowe.

Dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności budowlanej. Należy załączyć informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego.

c)      odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  z postępowania wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

 

 

V.          Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:

a)    Cena - 100%

 

VI.       Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

 

VII.    Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

 

Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczo – informacyjny do opracowania kosztorysów ofertowych metodą kalkulacji szczegółowej i ustalenia ceny przez Wykonawcę.Wykonawca samodzielnie sporządza przedmiary robót.

 

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w „Formularzu oferty”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.

 

VIII.Oferta powinna zawierać:

 

1.      Wypełniony „Formularz oferty”.

 

IX.       Miejsce oraz termin składania ofert:

 

Dla ofert pisemnych (przesyłka listowa):

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Zakład Aktywności Zawodowej „ Hotelik Centrum”, ul. Kamionka 24, 87 – 300 Brodnica w terminie do dnia 31.05.2019r. do godz. 14.00.

 

X.          Umowa:

 

Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której ogólny wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia /WZ/.

 

XI.       Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

XII.    Załączniki do niniejszych warunków zamówienia stanowią:

 

1.    Druk „Formularz oferty”

2.    Wzór umowy.

                                                                                                                    Dyrektor ZAZ

Kazimierz Gutowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

                        Nazwa i adres firmy

                                  /pieczęć/

                                                                                                    …………, dnia …………………………

 

NIP: ........................................................................

REGON: .................................................................

TELEFON: ............................................................

FAX: ......................................................................

E-mail: ...................................................................

Zakład Aktywności Zawodowej

„Hotelik Centrum”

ul. Kamionka 24

87-300 Brodnica

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na :

 

Wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn. „Naprawa uszkodzonej elewacji północno-wschodniej oraz termomodernizacja elewacji północno-zachodniej” budynku Zakładu Aktywności Zawodowej „Hotelik Centrum” przy ul. Kamionka 24  87-300 Brodnica.

 

Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętym warunkami zamówienia tj.:

wykonanie robót budowlanych w zakresie:

naprawy uszkodzonej elewacji północno-wschodniej oraz termomodernizacja elewacji północno-zachodniej

 

za łączną kwotę:

brutto: .............................................................................................................................. zł,

słownie:  ………........................................................................................................……zł,

w tym:

netto: ................................................................................................................................ zł,

słownie: ............................................................................................................................ zł,

podatek VAT: ........... % .................................................................................................. zł,

słownie: ............................................................................................................................ zł.

1.      Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

2.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

 

3.      Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z Warunkami zamówienia /WZ/ i na wyżej wymienionych  warunkach w miejscu  i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

(należy wymienić zgodnie z warunkami zamówienia)

 

1)…………………………………………………………………………….

2)…………………………………………………………………………….

 

      ……...............................................................

podpisy osób uprawnionych

                                                                                                                       do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

Nr sprawy:……………..                                                                                                                                            Załącznik nr 2       

Wzór umowy Umowa nr…………

 

Zawarta w dniu ………………2019 roku po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z procedurą zamówień do 30.000,00 euro w trybie przepisów Art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) pomiędzy:

Zakładem Aktywności Zawodowej „Hotelik Centrum” z siedzibą w Brodnicy przy ulicy Kamionka 24 87-300 Brodnica, NIP: 874-176-45-68, reprezentowanym przez:

 

  1. Kazimierz Gutowski – Dyrektor

 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej - ……………………………………………………..

 

zwanym dalej „Zamawiającym”, a

 

……………………………………………………………………………………………….......

 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą” o treści następującej:

 

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn. „Naprawa uszkodzonej elewacji północno-wschodniej oraz termomodernizacja elewacji północno-zachodniej” budynku Zakładu Aktywności Zawodowej „Hotelik Centrum” przy ul. Kamionka 24  87-300 Brodnica.

 

2. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:

 

Wykaz robót budowlanych do wykonania – ściana północno-wschodnia:

            -rozbiórka izolacji ze styropianu  5,89 m3

             -demontaż i ponowny montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji  4 szt.

            -naprawa cokołu 11,15 m2

            -uzupełnienie niszy okiennych 5,52 m2

            -docieplenie ściany powyżej cokołu 108,82 m2

            -wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych 121,26 m2

            -malowanie farbą elewacyjną 121,26 m2

 

Wykaz robót budowlanych do wykonania – ściana północno-zachodnia:

            -odbicie luźnych tynków 373,62m2

            -uzupełnienie ubytków w cegłach 48,59 m2

            -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (poniżej gruntu) 4,93m2

            -docieplenie cokołu 17,23 m2

            -docieplenie ścian powyżej cokołu 487,36 m2

            -wykonanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych 500,36 m2

            -malowanie farbą elewacyjną 500,36 m2

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

 

1. Termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od daty podpisania umowy.

 

2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski.

 

§ 3

Obowiązki zamawiającego:

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót;

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

 

§ 4

Obowiązki Wykonawcy:

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290);

5) Przed wbudowaniem przedłożenie do akceptacji na materiały certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu,

6) W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany.

7) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

9) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową                      i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

10) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

11) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

12) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

13) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

14) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

15) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, nawierzchni lub instalacji;

16) Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy,  zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych,

17) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

18) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

 

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia:

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Cena netto …………………………………………………………. zł

Plus należny podatek VAT (23%)………………………………….. zł

Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł

Słownie złotych: ………………………………………………………………………………...

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z

realizacją robót objętych dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych

czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Nie doszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury, która zostanie

opłacona po odbiorze końcowym robót.

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedłożonej Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami).

6. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty

otrzymania faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi               i zatwierdzonymi przez Zamawiającego.

7. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne.

8. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich

uznania przez Zamawiającego.

9. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.

 

§ 6

Odbiory:

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) Odbiór końcowy,

3) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej.

3. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez

Kierownika robót i potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) Wymagane dokumenty, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, certyfikaty i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

2) Oświadczenie Kierownika robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,

obowiązującymi przepisami i normami,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robót).

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku włącznie.

7. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje

Wykonawcy oraz możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej a terminem odbioru końcowego będzie w takich sytuacjach termin usunięcia wad lub usterek.

9. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Zamawiający jest upoważniony do ich

usunięcia na koszt Wykonawcy.

 

§ 7

Kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

2) za opóźnienie wykonania całości robót w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót oraz           w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości – 2.000,00 złotych, gdy zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 200,00 złoty za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą.

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 2.000,00 złotych,

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2.000,00 złotych.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2.000,00 złotych.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

 

§ 8

 

Umowne prawo odstąpienia od umowy:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni,

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży               w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami Zamawiającego.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego paragrafu, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia

faktury VAT przez Wykonawcę,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od

Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

 

§ 9

 

Umowy o podwykonawstwo:

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana.

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że podwykonawcy wskazani w ofercie nie będą powierzali wykonania całości lub części powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba że wykonawca uzyska od zamawiającego zgodę na takie powierzenie.

4. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne działania

lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy wobec Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiający w terminie 3 dni, zgłosi pisemnie ewentualne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ

b) gdy umowa będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 14 dni od daty doręczenia wykonawcy, podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconej

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej

zawarcia.

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 6.

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez

zamawiającego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6b zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

15. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru robót Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy.

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia

doręczenia tej informacji.

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej

zapłaty w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawcę lub

dalszego podwykonawcę, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub skierowana kwoty do depozytu sądowego, zamawiający potrąci tę kwotę z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

22. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu

zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.

23. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczyć

wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robót.

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

 

§ 10

 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 5 lat.

2. Okres rękojmi wynosi 3 lata.

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu

umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź

powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili

odbioru.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas

naprawy.

6. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym

przez Zamawiającego.

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od

uprawnień wynikających z gwarancji.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie i ekonomicznie uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

 

§ 11

 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

1. Zmiana terminu wykonania zamówienia:

1) w przypadku wystąpienia warunków pogodowych które uniemożliwiają realizację zamówienia i spowodują zawieszenie wykonywania robót, w przypadkach:

a) klęski żywiołowe, siły wyższej;

b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających

od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;

c) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;

2) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót;

3) zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego.

2. zmiana rzutująca na wynagrodzenie - w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane,

3. zmiana zakresu wykonywanych robót;

4. zmiana personelu nadzorującego roboty;

5. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

6. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych w szczególności:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia;

b)w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej             w sytuacji jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej;

c) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.

 

§ 12

 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), ustawy z dnia

07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.290) oraz ustawy Kodeks cywilny (t.

j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 13

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

 

 

W y k o n a w c a :                                                                               Z a m a w i a j ą c y:

 

 

 

 

Nr sprawy:…………………………………..

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy

 

 

GWARANCJA

 

1.WYKONAWCA  -    ……………………………………………………………………………………………; NIP ……………….., REGON …………….., reprezentowana przez: ……………………., zapewnia, że przedmiot umowy Nr ………………. z dnia ………………… r. na wykonanie   robót  budowlanych pn: „Naprawa uszkodzonej elewacji północno-wschodniej oraz termomodernizacja elewacji północno-zachodniej” budynku Zakładu Aktywności Zawodowej „Hotelik Centrum” przy ul. Kamionka 24  87-300 Brodnica, został wykonany należycie, zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną.

 

2.      Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy.

3.      W razie stwierdzenia wad i usterek w wykonanym przedmiocie umowy w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji, które wynoszą  5 lat od dnia odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na swój koszt w przeciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wady.

4.      Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz  Inspektora Nadzoru, w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza Zamawiający.

5.      Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie spisany przez  Inspektora Nadzoru.

6.      Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego Wykonawcy ma taki sam walor jak protokół sporządzony z udziałem Wykonawcy.

7.      Protokół stanowi wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek w określonym w tym protokole terminie.

8.      Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole, Zamawiającemu przysługuje prawo wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

 

 

 

Data : …………………………..

 

 

…………………………………..………..

               Wykonawca

 

 UWAGA

Projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna, przedmiar, do wglądu u dyrektora ZAZ przy ul. Kamionka 24  87-300 Brodnica w godz. od 8.00-15.00